Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №34

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 6 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 4 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял –3 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял- 1 хүн

·         Хорих ял-0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-0 хүн

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 18 хүнд холбогдох 18  зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох-7

Ø  Баривчлах-11

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 7 шүүх хурал товлон зарласнаас 4 шүүх хуралдааныг хийж, 3 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

16

7

14

10

3

0

Энэ 7 хоног

24

3

18

7

3

1

             Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх