Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №06

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №06

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 13 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 8 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох ял – 4 хүн
  • Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял-1 хүн
  • Хорих ял-2 хүн
  • Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-1 хүн

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд  16 хүнд холбогдох 16 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

  • Торгох-3
  • Баривчлах-13

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 13 шүүх хурал товлон зарласнаас 8 шүүх хуралдааныг хийж, 3 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

30

10

20

10

1

1

Энэ 7 хоног

25

9

16

13

3

2

                Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх