Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №09

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 8 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 9 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 7 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн –1 хүн

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 7 хүнд холбогдох 7 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох-2

-  Баривчлах-4

-  Шийтгэлийн хуудас хянасан-1

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 9 шүүх хурал товлон зарласнаас 8 шүүх хуралдааныг хийж, 1 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

29

15

14

13

5

2

Энэ 7 хоног

15

8

7

9

1

0

                Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх