Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №11

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 14 хүнд холбогдох 12 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 13 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 0 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн –1 хүн

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

  Дээрх хугацаанд 22 хүнд холбогдох 22 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох-12

-  Баривчлах-10

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 16 шүүх хурал товлон зарласнаас 14 шүүх хуралдааныг хийж, 2 шүүх хурал хойшлогдсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

14

7

7

12

8

1

Энэ 7 хоног

26

4

22

16

2

2

                Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх