Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №22

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 21 хүнд холбогдох 21 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  13 хүнд холбогдох 13 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 9 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял - 2 хүн

·         Хорих ял – 0 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн -1 хүн

·         Зорчих эрх хязгаарлах ял – 1 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

    Дээрх хугацаанд  21 хүнд холбогдох 21 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø  Торгох -5

Ø  Баривчлах -16

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 14 шүүх хурал товлон зарласнаас 13 шүүх хуралдааныг хийж 1 шүүх хурал хойшилсон байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

37

3

15

7

4

0

Энэ 7 хоног

24

3

21

13

1

0

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын

эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх