ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 14, зөрчлийн 13 хэрэг хүлээн авч, үүнээс эрүүгийн 11, зөрчлийн 13 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэсэн байна.

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 60.7 хувиар буурсан, зөрчлийн хэрэг 38.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

График 1. Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн тоог

 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал:

 

График 2. Зөрчлийн хэрэг шийдвэрлэсэн тоог

 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал:

2022 оны хагас жилийн байдлаар шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг

 гэмт хэргийн төрлөөр авч үзвэл

 

Хэргийн төрөл

 

 

Нийт

1

Хууль бусаар мод бэлтгэх

 

1

2

Мал хулгайлах

 

1

3

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах

 

 

1

4

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах

1

 

5

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах

2

6

Хүнийг алах

1

 

7

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

4

Нийт

11

 

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг гэмт хэргийн төрлөөр

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн зарим төрлийн хэргийн тоог өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг 20 хувиар, Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах гэмт хэрэг 75 хувир, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг 85.7 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

График 3. Зарим төрлийн хэргийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

 

б.Иргэний хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Мөн тус шүүх нь 2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 18 хэрэг хүлээн авч, 16 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 12.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

                    Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр авч үзвэл

 

 

Үзүүлэлт

Маргааны төрөл

1

Хянан шийдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр

 

 

 

 

Гэр бүл

 

 

 

2

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

5

 

2

 

2

3

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

0

 

 

1

1

4

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон

4

1

0

 

                 Нийт

9

4

3

 

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

ХӨВСӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХА ШАТНЫ ШҮҮХ,

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР