Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №33

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал:

Тус шүүх нь 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 20 хүнд холбогдох 20 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан байна.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд 9 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл:

·         Торгох ял – 6 хүн

·         Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял – 0 хүн

·         Хорих ял – 3 хүн

·         Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн -0 хүн

·         Зорчих эрх хязгаарлах ял – 0 хүн

 

3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

     Дээрх хугацаанд  19 хүнд холбогдох 19 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээс оногдуулсан шийтгэлийн төрлөөр нь авч үзвэл:

-  Торгох -3 хүн

-  Баривчлах -16 хүн

-  Хэрэгсэхгүй болгосон -0 хэрэг

4. Шүүх хуралдаан товлосон байдал:

  Эрүүгийн 15 шүүх хурал товлон зарласнаас 9 эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэж, 4 хэргийн шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2 эрүүгийн хэрэг прокурорт буцааж шийдвэрлэсэн байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нийт хэрэг

Шийдвэрлэсэн

 

 

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Прокурорт буцаасан хэрэг

Эрүүгийн

хэрэг

 

Зөрчлийн

 хэрэг

Өмнөх 7 хоног

25

9

16

17

4

2

Энэ 7 хоног

27

9

19

15

4

2

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын
эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх