ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2022 оны бүтэн жилийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 31 хэрэг, хүлээн авч эрүүгийн 28 хэргийг шийдвэрлэснээс 67.8 хувь буюу 19 хэрэгт анхан шатны шүүхийн тогтоол захирамжийг хэвээр үлдээж, 14.2 хувь буюу 4 хэрэгт өөрчлөлт оруулж, 20 хувь буюу 5 хэргийн  шийтгэх тогтоол, захирамжийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Зөрчлийн хэргийн тухайд анхан шатны шүүхээс зөрчлийн 25 хэрэг хүлээн авч, 25 хэргийг хянан шийдвэрлэснээс 48 хувь буюу 12 хэрэгт анхан шатны шүүхийн шийтгэврийг хэвээр үлдээж, 8 хувь буюу 2 хэрэгт өөрчлөлт оруулж, 28 хувь буюу 7 хэргийн шийтгэврийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Нийт шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал,

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг

2021 оны бүтэн жил

Эзлэх хувь

2022 оны бүтэн жил

Эзлэх хувь

Өсөлт, бууралт

1

Хэвээр үлдээсэн

14

35

19

67.8

+32.8

2

Өөрчлөлт оруулсан

9

22.5

4

14.2

-8.3

3

Хүчингүй болгосон

17

42.5

5

20

 -22.5

 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэсэн нийт эрүүгийн хэргийн тоо 30 хувиар буурсан бөгөөд анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол, захирамжийг хэвээр үлдээсэн нь 32.8 хувиар өсч, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан нь 8.3 хувиар, тогтоол, захирамжийг хүчингүй болгосон магадлалын тоо 22.5 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

 

График 1. Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн тоог

 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал:

 

 

График 2. Зөрчлийн хэрэг шийдвэрлэсэн тоог

 өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал:

2022 оны байдлаар шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг

 гэмт хэргийн төрлөөр авч үзвэл

 

Хэргийн төрөл

 

 

Нийт

1

Хууль бусаар мод бэлтгэх

 

2

2

Мал хулгайлах

 

3

3

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах

 

 

2

4

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах

3

 

5

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах

6

6

Хүнийг алах

2

 

7

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

4

8

Хүчиндэх

2

9

Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулах ашиглах

2

10

Хулгайлах

1

11

Шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхтэй холбогдож гарсан шийдвэрийн талаарх гомдлыг шийдвэрлэсэн

1

Нийт

28

 

Шийдвэрлэсэн зарим төрлийн эрүүгийн хэргийг гэмт хэргийн төрлөөр

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

 

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн зарим төрлийн хэргийн тоог өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг 20 хувиар, Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах гэмт хэрэг 50 хувиар, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг 75 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

График 3. Зарим төрлийн хэргийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

б.Иргэний хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс иргэний 36 хэрэг хүлээн авч, 31 хэргийг хянан шийдвэрлэснээс  61.2 хувь буюу 19 хэрэгт анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 12.9 хувь буюу 4 хэрэгт өөрчлөлт оруулж, 25.8 хувь буюу 8 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал шийдвэрлэсэн хэргийн тоо өсөлт, бууралтгүй байна.

График 4. Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал

                            Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр авч үзвэл

 

 

Үзүүлэлт

Маргааны төрөл

1

Хянан шийдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр

 

 

 

 

Гэр бүл

 

 

 

2

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

12

 

2

 

5

3

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

1

 

 

1

2

4

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон

5

1

2

 

                 Нийт

18

4

9

 

График 5: Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг маргааны төрлөөр

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ,

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР