Бүтэн жилийн тайлан

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР АЖЛЫН ТАЙЛАН-2021